กิจกรรมการสำรวจการปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การดูแลป้องกันการเกิด Phlebitis

วันที่ 10 กันยายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยคณะทำงานด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการพยาบาล จัดกิจกรรมการสำรวจการปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การดูแลป้องกันการเกิด Phlebitis และการบริหารยาความเสี่ยงสูง ในทุกหอผู้ป่วยขึ้น โดยมี คุณร่มฉัตร คุณรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้เกียรติเป็นประธาน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและค้นหาโอกาสพัฒนาผู้สำรวจ โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ที่เป็นผู้แทนของแต่ละหอผู้ป่วย

ขอขอบคุณ คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล และคุณณิชรัตน์ นาควิเชียร  รองหัวหน้าพยาบาลด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการพยาบาล ที่ให้การสนับสนุน และให้คำชี้แนะ ทำให้กิจกรรมการสำรวจลุล่วงด้วยดี ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนา เพื่อให้บริการพยาบาลมีคุณภาพและมาตรฐานในการบริการผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไป