กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น 2  สาขาวัดศิริธรรมกาวาส  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมกาวาส  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   โดยมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น โดย  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ประธานนำกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  จากนั้นนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ  ได้ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดรถเข็น, เปลนอนสำหรับผู้ป่วยเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนทำความบริเวณพื้นถนนหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลขอนแก่น 2 เพื่อปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณโรงพยาบาลขอนแก่น 2