กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ปี 2563

29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานผู้ป่วยนอก และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ โภชนากร งานสุขศึกษา จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ระว่างวันที่ 10 สิงหาคม– 31 ธันวาคม 2563 โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อตรวจคัดกรอง ป้องกัน วินิจฉัย และรักษาในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะสี่ยงฯ และบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น