กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2023 : Our Nurses. Our Future. NSO KKH  “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2023 : Our Nurses. Our Future. NSO KKH “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก การกล่าวคำปฏิญาณตน การร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัล “พยาบาลดีเด่น คนดีศรีปัทมา” และรางวัล “พยาบาลดีเด่น คนดีศรีดอกปีป”