กิจกรรมแสดงความยินดี มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2566

 วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล อาคารสิรินธร ชั้น 4 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2566 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรพยาบาล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลงานวิจัยใช้พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามในการชื่นชม เชิดชู บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจนประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในปี 2566 มี 5 สาขา รวม 8 คน