กิจกรรม “รณรงค์วันมะเร็งโลก” ปี 2562

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยศูนย์มะเร็ง ได้จัดทำโครงการรณรงค์วันมะเร็งโลก ปี 2562   โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน  จัดขึ้น  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็ง  และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนถึงเพื่อให้ผู้ดูแล ได้เข้าถึงบทบาทตัวเองในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย