กิจกรรม “วันดูแลแบบประคับประคองสากล”  ประจำปี  2565 

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง (ศูนย์พลังใจ) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลประคับประคองและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแล  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคอง  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  จึงได้จัดกิจกรรม “วันดูแลแบบประคับประคองสากล”  ประจำปี  2565  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

โดยในปีนี้ให้ความสำคัญกับผู้สูญเสียโดยเฉพาะ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก “Healing  Heart & Community”  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัส ( โควิด-19)  ไปทั่วโลก การสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยไม่ได้มีการบอกลา ไม่เห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย  ทำให้ครอบครัวเผชิญกับความเศร้าโศก  การดูแลเยียวยาใจผู้สูญเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญในระบบสุขภาพปัจจุบัน  ศูนย์พลังใจจึงของเป็น “พลังใจ”  ให้กันและกัน ผ่านกิจกรรม “สมุดเบาใจ” วางแผนการดูแลล่วงหน้า “Advance  Care Planning”