กิจกรรม “วัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา”

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมธ)   โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และคลินิกวัยรุ่น กลุ่มงานผู้ป่วยนอก เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “วัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา”  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมธ)

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ  เห็นความสำคัญของการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง  โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา