กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 1  โดย คุณไพรวัลย์  พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณรัชนีกร  มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลขอนแก่น   พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ชมรมนายอำเภอจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพานิชย์  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  หน่วยงานในสังกัดพระพุทธศาสนาตังหวัดขอนแก่น  หน่วยงานในสังกัดวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้    เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันให้มีความสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น  โดยกำหนดจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในแต่ละครั้ง โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ในจังหวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ