กิจกรรม “Kick Off  รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ” 1 แสนราย 100 วัน “รู้เท่าทัน  ป้องกันได้ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ปัองกันมะเร็งท่อน้ำดี”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายแพทย์นิทิกร สอนชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Kick Off  รณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ” 1 แสนราย 100 วัน  “รู้เท่าทัน  ป้องกันได้ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ปัองกันมะเร็งท่อน้ำดี” เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบาย Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนรู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งตับและท่อน้ำดี  และนอกจากนั้นยังมีบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยปัสสาวะ (OV-RDT) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองและรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ช่วยป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และรักษาโรคอย่างครอบคลุมในระดับพื้นที่