ขอขอบคุณที่บริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้
1. ทพญ.จินตนา จิรำไพกุล บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
2. คุณประภากร สุขบุญญสถิต บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
3. คุณปฐมพร เนียมบุญนำ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
4. ภญ.นิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
โดยมีคุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ รับมอบ