“ของดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ห้องตรวจอายุกรรม”

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น “ของดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ห้องตรวจอายุกรรม” ดังนี้