ขอเชิญร่วมลงทะเบียน รับฟัง-ซักถาม แนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กกับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทาง Goole Meet

ขอเชิญร่วมลงทะเบียน รับฟัง-ซักถาม แนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กกับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทาง Google Meet