ขอแสดงความชื่นชม ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ชั้น 4

ขอแสดงความชื่นชม ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ชั้น 4

โดยเฉพาะคุณรัสวดี  ขุนสวัสดิ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี  จนได้รับความประทับใจ