ขอแสดงความชื่นชม ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของ ทีมแพทย์ และพยาบาลหอผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี