ขอแสดงความยินดีกับคุณวรรณกร แพงกระโทก ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณวรรณกร  แพงกระโทก

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น