ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564