ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์