ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุรพันธุ์ เจริญธัญรักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ
นพ.สุรพันธุ์ เจริญธัญรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 3
ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้าน “ต้านภัยโควิด-19”
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย