ขอแสดงความยินดี กับคุณณัฐพงษ์ คุณฟอง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณณัฐพงษ์  คุณฟอง

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี