ขอแสดงความยินดี กับคุณธัญรัศม์  ปิยวัชร์เวลา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณธัญรัศม์  ปิยวัชร์เวลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร