ขอแสดงความยินดี กับคุณปิยนุช หรรษา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณปิยนุช  หรรษา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี