ขอแสดงความยินดี กับคุณพินรัฐ จอมเพชร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณพินรัฐ  จอมเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล