ขอแสดงความยินดี กับคุณมัณฑนา มิตรชัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณมัณฑนา  มิตรชัย

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก