ขอแสดงความยินดี กับคุณรัมภา ชินเกตุ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณรัมภา  ชินเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน