ขอแสดงความยินดี กับคุณศิราณี คำอู ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ “ดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณศิราณี คำอู
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ “ดีเด่น”
ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (oral presentation) สาขาการพยาบาล
เรื่อง การพัฒนา “Smart Heart Care Application” ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา