ขอแสดงความยินดี กับคุณอนุสรณ์ อุระ ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการงานประกันสังคม ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณอนุสรณ์ อุระ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส

ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการงานประกันสังคม ประจำปี 2565

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565
จากสำนักงานประกันสังคม