ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 17