ขอแสดงความยินดี กับ คุณชุติกาญจน์  แปงเรือน นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ คุณชุติกาญจน์  แปงเรือน นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ในโอกาสที่ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ประเภท Non – Clinical ลำดับที่ 2 เรื่อง “หมกลาบปลาตอง Soybean”

จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (Thai Dietetic Association)