ขอแสดงความยินดี กับ คุณพิศมัย จ้ายหนองบัว

ขอแสดงความยินดี กับ
คุณพิศมัย จ้ายหนองบัว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
พยาบาลดีเด่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประจำปี 2565
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราราชฃนนี