ขอแสดงความยินดี กับ คุณมงคล อัศวภูมิ และคุณวนิดา ต่างโอฐ

ขอแสดงความยินดี กับ

บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน

ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น ดังนี้

 

คุณมงคล อัศวภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติงานที่ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทวิจัย นําเสนอโดย Poster สาขาที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข สาขาบริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเชื่อมภาคีเครือข่ายสู่การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางแยกบนถนนมิตรภาพ เขตเทศบาล นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

 

คุณวนิดา ต่างโอฐ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ประเภทวิจัย นําเสนอโดย Poster สาขาที่ 2 กลุ่มวิจัย Clinic การพยาบาล

เรื่อง “ผลของการให้ความรู้และโปรแกรมสร้างเสริม การจัดการตนเอง ต่อพฤติกรรมการจัดการ ตนเองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว และ การกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ”