ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดี กับ
คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการบริหารการพยาบาล ประจำปี 2563
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ