ขอแสดงความยินดี กับ คุณไพรวัลย์ พรมที ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ขอแสดงความยินดี กับ

คุณไพรวัลย์ พรมที

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563