ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นายแพทย์ธนชัย  พนาพุฒิ

ขอแสดงความยินดี กับ

ดร.นายแพทย์ธนชัย  พนาพุฒิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562