ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ตระการ แซ่ลิ้ม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ขอแสดงความยินดี กับ
นพ.ตระการ แซ่ลิ้ม
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน