ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวฉวีวรรณ ดียิ่ง ที่ได้รับรางวัลพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวฉวีวรรณ ดียิ่ง

ที่ได้รับรางวัลพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข

จากกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช