ขอแสดงความยินดี กับ พญ.อภิญญา เอี่ยมตระการ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณทำคุณประโยชน์ “ดีเด่น” ต่อคนพิการ

ขอแสดงความยินดี กับ
พญ.อภิญญา เอี่ยมตระการ
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณทำคุณประโยชน์ “ดีเด่น” ต่อคนพิการ
ด้านการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ