คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดประชุมประเมินผลการใช้งานโปรแกรม HPSC

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นำโดย พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคา รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ จัดประชุมประเมินผลการใช้งานโปรแกรม HPSC โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการใช้งานโปรแกรม พร้อมทั้งถอดบทเรียน จากการใช้โปรแกรม HPSC ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโปรแกรม HPSC ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ และเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นพยาบาลสารสนเทศประจำหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน