คณะผู้บริหารเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2565 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่ายภายนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

ลงเยี่ยมห้องแก่นมรกต  อาคารสิรินธร ชั้น 1, งานกายอุปกรณ์, กลุ่มงานแพทย์แผนไทย,  กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  อาคารพักขยะติดเชื้อ, อาคารเภสัชกรรม  ชั้น 3, ห้องเก็บพัสดุ อาคารจอดรถ 4 ชั้น  และเครือข่ายภายนอกโรงพยาบาล  ได้แก่  ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง  ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร  ศูนย์แพทย์มิตรภาพ  และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (หลังเก่า)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นพัฒนาโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน, เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กำลังใจสร้างบรรยากาศองค์กรที่มีความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ