คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก (OPD 1,2) และอาคารเอนกประสงค์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก (OPD 1,2) และอาคารเอนกประสงค์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งประชาชนผู้มารับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ   จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางปรับรูปแบบบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อลดความแออัด ลดการแพร่กระจายเชื้อ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้บริการ  นอกจากนั้น ยังได้ลงพื้นที่หน่วยซักฟอก อาคารเอนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่อไป