ครอบครัวคุณพบโชค ชินสุวรรณ และคณะ บริจาคจำนวน 168,800 บาท

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคจำนวน 168,800 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากคุณพบโชค ชินสุวรรณ และ คุณอธิษฐาน ชินสุวรรณ พร้อมคณะ เพื่อซื้อถังก๊าชไนติกออกไซต์ จำนวน 2 ถัง มอบให้หอผู้ป่วย NICU 2 โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ