ครอบครัวพนมอุปถัมภ์ และกัลยาณมิตร บริจาคเงิน เพื่ออาคารอายุรกรรม 298 เตียง

      วัน 20 เมษายน 2566 ครอบครัวพนมอุปถัมภ์ และกัลยาณมิตร บริจาคเงิน เพื่ออาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณบุดดา ขามพิทักษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด/BMT เป็นผู้รับมอบ
     โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ