คุณกาญจนวรรณ อนัคฆมนตรี และคุณศุภกิจ อนัคฆมนตรี บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

7 ธันวาคม 2563 คุณกาญจนวรรณ อนัคฆมนตรี และคุณศุภกิจ อนัคฑมนตรี บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมอบหมายให้คุณธนิษฐา ศุภวิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น