คุณจิดาภา แก่นนาคำ บริจาคเงิน 5,000 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากคุณจิดาภา แก่นนาคำ ในงานฌาปนกิจของคุณแม่ประทุม แก่นนาคำ เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หากแม้นดวงวิญญาณของคุณแม่ประทุม แก่นนาคำ อยู่ ณ ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย