คุณชื่นกมล  ระวิโรจน์ บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562  คุณชื่นกมล  ระวิโรจน์ บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  เพื่อกองทุนแก่นสุข โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณวิภาพร อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  เป็นผู้รับมอบ

 

ขออนุโมทนาบุญค่ะ