คุณชูศักดิ์  หอมวิเชียร  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนแก่นสุข

 

คุณชูศักดิ์  หอมวิเชียร  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนแก่นสุข เพื่อใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายและเสียชีวิตที่ไร้ญาติหรือยากจนจัดการศพ (แต่งศพ จัดซื้อโลงศพ)  โดยคุณณิชรัตน์  นาควิเชียร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ