คุณณธวรรธณ์ ฉันทวิริยวัฒน์ และ คุณสุชาติ ฉันทวิริยวัฒน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท

8 พฤศจิกายน 2563 คุณณธวรรธณ์ ฉันทวิริยวัฒน์ และ คุณสุชาติ ฉันทวิริยวัฒน์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น คนละ 50,000 บาท (รวมเป็น 100,000 บาท) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 20,000 บาท
2. เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ จำนวน 20,000 บาท
3. เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด จำนวน 20,000 บาท
4. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส จำนวน 20,000 บาท
5. เพื่อกองทุนแก่นสุข จำนวน 20,000 บาท

โดยมี คุณวรรณกร แพงกระโทก เวรตรวจการบริหาร และคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ