คุณณิชกานต์  ประเสริฐสังข์  และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 3,621  บาท 

4 พฤศจิกายน 2563  คุณณิชกานต์  ประเสริฐสังข์  และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) บริจาคเงิน จำนวน 3,621  บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบกองทุนแก่นสุข โดยมี คุณร่มฉัตร คุณรักษ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านการบริการ เป็นผู้รับมอบ