คุณดารา กันทรพันธ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท

31 สิงหาคม 2563 คุณดารา กันทรพันธ์ บริจาคเงิน เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก) จำนวน 40,000 บาท และเพื่อพัฒนาหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 3 จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท
โดย คุณวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ