คุณทินกร – คุณจันดา  นิลสาขา  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 9  พฤศจิกายน 2565  คุณทินกร – คุณจันดา  นิลสาขา  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สุทธิเทพ  ดวงศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ